INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICHDANYCH OSOBOWYCH

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCHOSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

PPHU „WOJTEX” Wojciech Goduński z siedzibą w Złotnikach  11(99-205) jest administratorem Twoich danychosobowych w związku z korzystaniem z serwisu zjemy.co.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych orazprzysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

a) za pośrednictwem zakładki Kontakt
lub
b) z naszym Inspektorem Ochrony Danych: drogą mailową na adres: 
admin@zjemy.co

JAKIE DANE OSOBOWEPRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Założenie Konta oraz uwierzytelnianieUżytkownika w Serwisie

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie wformularzu rejestracyjnym do Serwisu, to znaczy imię, nazwisko, adres e-mail,telefon, datę urodzenia, oraz ustanowione przez Ciebie hasło.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta(art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zamawianie jedzenia przez portal zjemy.co

 Przetwarzamy Twoje dane osobowe wcelu świadczenia usługi zamówienia jedzenia online.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przezCiebie w profilu użytkownika oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie,jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego,przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, jak również adres do wysyłkizamówienia.

Zamówienia można składać jako gość, wtedy trzeba podać wszystkie danesamemu, lub też można skorzystać z własnego konta.

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnychusług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodaniatych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług ifunkcjonalności Konta (np. wczytywania adresu dostawy z książki adresowej) .Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowychjest dobrowolne.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodniez Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyki korzystania z poszczególnychfunkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu i aplikacjimobilnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojejaktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu orazilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojejhistorii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz danedotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. fRODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogąelektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucjaroszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podaneprzez Ciebie w profilu, takie jak dane rejestracyjne, dane dotyczącekorzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jakikorzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnieniaroszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Główne zastosowanie ma to wprzypadku zgłaszania nieodebrania zamówień przez klienta zjemy.co.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. fRODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz naobronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organamipaństwowymi.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzina pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podaneprzez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług,będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonychdo skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. fRODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogąelektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami orazUżytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

Wykonywania obowiązku prawnego

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podaneprzez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług,

Podstawa prawna. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa (art.6 ust.1lit. c RODO w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lubprawa polskiego dotyczącego podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną.

Wyświetlanie stron www

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe zaobserwowanedotyczące twojego urządzenia końcowego oraz zakończenia sieci (numer IP, numeryurządzenia oraz inne dane)

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. fRODO), polegający na świadczeniu usługi i konieczności zabezpieczenia przednadużyciami.

Cele drugorzędne przetwarzania danych

Poza wskazanymi powyżej, możemy przetwarzać dane dla następujących celówdrugorzędnych:

a. przeniesienie danych do archiwum,

b. audyty lub postępowania wyjaśniające,

c. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,

d. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJEDANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przyprowadzeniu Serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, wzależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszympoleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmiotyprzetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania(administratorzy). Głównym dostawcą usług jest PayU, za pomocą którego możnadokonać płatności online za zamówienie.

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twojedane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostinguw chmurze obliczeniowej, , do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu wSerwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie nanasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danychosobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badaniastatystyczne.

Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innychkrajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnioneorgany państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja,Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMYTWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisiedla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności orazinnych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Pousunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następującychdanych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja owyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 90 dni odusunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych zkorzystaniem z naszych usług).

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możeszrealizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania:

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystaniadanych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoichdanych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciuo nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystykikorzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwieniemkorzystania z Serwisu, a także badaniem satysfakcji.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawyprawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobecwykorzystania których wniosłeś sprzeciw. 
Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do byciazapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danychosobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktowaćjako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe byłyprzetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostałyzebrane lub w których były przetwarzane;

c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celachmarketingowych;

d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzeniastatystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw zostałuznany za zasadny;

e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniemsprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresieniezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to wszczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail orazhistorię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skargoraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Cikorzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystaniebędzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy teżdo Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych wnastępujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, wówczasograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzeniaprawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiastusunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których jezebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia,dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych, wówczasograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na Twojąszczególną sytuację ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nadinteresami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje daneosobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanychdanych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tegookresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesieniaskargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanympodejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danychosobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Profil (po kliknięciu naimię po zalogowaniu). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawożądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ichuzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

odstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnieprzesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych,np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by daneosobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemuadministratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym,nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanychdanych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas zżądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagina skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań  nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania wciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cięuprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacjiwybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć,że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z którejotrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzaniaTwoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawodo ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostałynaruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony