REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ZJEMY.CO
SERWIS WYSZUKIWANIA OFERT Z BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://zjemy.co(dalej jako: „Zjemy.co”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Zjemy.co jest portalem ogłoszeniowym z branży gastronomicznej, który umożliwia przeglądanie Produktów oraz usług poszczególnych Restauracji, a także zamawianie wybranych przez Klienta Produktów w wybranej Restauracji. Celem Serwisu Internetowego jest z jednej strony ułatwienie Restauracjom zaprezentowania swoich Produktów a z drugiej umożliwienie potencjalnym Klientomwyszukiwanie interesujących Restauracji i Produktówspośród dodanych w Serwisie.

Sama Umowa Sprzedaży zawierana jest przez Klienta ze Sprzedawcą/Restauracją i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca jest odpowiedzialny za wykonanie Umowy Agencyjnej.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów i reguluje w szczególności zasady korzystania z Serwisu, w tym kwestie naszej odpowiedzialności . Restauracje zainteresowane podjęcie współpracy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, ustalenia szczegółów współpracy, które zostaną potwierdzone odrębną Umową z Restauracją.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół Zjemy.co

1) O NAS

Właścicielem Zjemy.co jest Wojciech Goduński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „Wojtex” Wojciech Goduński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Złotniki 11 99-205 Dalików, NIP: 7261012365, REGON: 470905330, adres poczty elektronicznej: biuro@zjemy.co (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
  2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  3. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
  4. KONTO OGŁOSZENIODAWCY- rodzaj Konta przeznaczony dla Restauracji, posiadający zbiór dodatkowych funkcjonalności ułatwiających Restauracjom korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez umożliwienie dodawania Produktów.
  5. NEWSLETTER–Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym, o dodanych Ogłoszeniach oraz informacje i materiały marketingowe od Partnerów i podmiotów trzecich współpracujących z Usługodawcą.
  6. OFERTA–ogłoszenie Restauracji zamieszczone w Serwisie Internetowym mające za przedmiot świadczone przez niego usługi.
  7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  8. PARTNER/RESTAURACJA/SPRZEDAWCA – strona umowy z Klientem, podmiot, który nawiązał współpracę z Zjemy.co, na podstawie odrębnie zawieranej Umowy Agencyjnej i którego Produkty dostępne są w Serwisie zjemy.co .
  9. PRODUKT – Produkt oferowany przez Restaurację w serwisie zjemy.co, którego zakupu może dokonać Klient.
  10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ZJEMY.CO– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://zjemy.co.
  12. UMOWA AGENCYJNA – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Restaurację, na mocy, której Usługodawca jest Agentem i może działać w imieniu i na rzecz Restauracji.Dla Klienta Umowa Agencyjna jest nieodpłatna.
  13. UMOWA SPRZEDAŻY/UMOWA Z RESTAURACJĄ – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Restauracją za pośrednictwem Agenta, który działa w imieniu i na rzecz Restauracji. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  14. USŁUGA AGENCYJNA– usługa świadczona przez Agenta, polegająca na tym, że Agent, w imieniu i na rzecz Restauracji zawierana z Klientem Umowę Sprzedaży. Usługa Agencyjna dla Klienta świadczona jest nieodpłatnie.
  15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  16. USŁUGOBIORCA/KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Zjemy.co.
  17. USŁUGODAWCA/AGENT– Wojciech Goduńskiprowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „Wojtex” Wojciech Goduńskiwpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Złotniki 11 99-205 Dalików, NIP: 7261012365, REGON: 470905330, adres poczty elektronicznej: biuro@zjemy.co
  18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  19. WYSZUKIWARKAOGŁOSZEŃ– nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ofertzamieszczonych w Serwisie Internetowym. 
  20. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Agencyjnej z Usługodawcą oraz Umowy Sprzedaży z Restauracją.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z ZJEMY.CO

 1. Zjemy.co umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie Ofert z szeroko pojętej branży gastronomicznej, a także zamawianie wybranych przez Klienta Produktów w wybranej Restauracji. Celem Serwisu Internetowego jest z jednej strony ułatwienie Restauracjom zaprezentowania swoich Produktów a z drugiej umożliwienie potencjalnym Klientom wyszukiwania interesujących Restauracji i Produktów spośród dodanych w Serwisie.
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu Internetowego zawierane są bezpośrednio z wybraną przez Klienta Restauracją. Serwis Internetowy jest jedynie pośrednikiem w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Restaurację, na zasadach umowy agencyjnej, która regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, i z tego tytuły pobiera prowizję.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji: Mozilla Firefoxw, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) zalecana rozdzielczość ekranu: 1366x768.
 5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przezusługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  • a. Konto Ogłoszeniodawcy;
  • b. Konto/Profil
  • c. Newsletter;
  • d. Formularz Zamówienia
  • e. WyszukiwarkaOgłoszeń.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 5. Korzystanie z Newslettera oraz Wyszukiwarki Ogłoszeń jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
 6. Klient ma możliwość korzystaniaz Konta/Profilu.
 7. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji „Utwórz Konto” oraz (3) wpisaniu wysłanego na podany adres poczty elektronicznej kody weryfikacyjnego . W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 8. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zjemy.co lub pisemnie na adres: Złotniki 11 99-205 Dalików.
 9. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.
 10. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości otrzymywanej w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@zjemy.co lub pisemnie na adres: Złotniki 11 99-205 Dalików.
 11. Korzystanie z Wyszukiwarki Ogłoszeń rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniegopola dostępnego w Serwisie Internetowym, wpisaniu swojego adresu i kliknięciu pola akcji. Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

5) WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I FORMULARZ ZAMÓWIENIA

 1. Usługa Agencyjna dla Usługobiorcy jest nieodpłatna i obejmuje działanie przez Agenta, w imieniu i na rzecz Restauracji, przy zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą i Restauracją. Usługodawca jest obowiązany wykonać Usługę Agencyjną bez wad.
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi Agencyjnej jest nieodpłatne. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta obejmuje płatność tytułem Umowy Sprzedaży należną Sprzedawcy. Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Agencyjnej obowiązana jest Restauracja, na mocy odrębnej umowy z Usługodawcą. Obowiązek zapłaty przez Klienta ceny i innych kosztów tytułem Umowy Sprzedaży powstaje w momencie zawarcia  Umowy Sprzedaży.
 3. Usługodawca przekazuje Sprzedawcy należną mu płatność tytułem zawartej Umowy Sprzedaży.
 4. Jedną z funkcjonalności Serwisu Internetowego jest Formularz Zamówienia, za pomocą którego Klient może zawrzeć Umowę z Restauracją oraz Umowę Agnecyjną z Zjemy.co. Umowa z Restauracją oraz Umowa Agnecyjna z Zjemy.co zawierana jest z chwilą wypełnienia Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Potwierdź zakup”.
 5. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki oraz prowizję Zjemy.co. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem zamówienia wraz z podatkami oraz prowizją, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail po zakupie. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Usługodawcy.
 8. Sposoby i Terminy Płatności za Produkt:
  1. Płatność gotówką przy odbiorze Produktu.
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495
 9. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą płatniczą lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 15 minut od chwili złożenia Zamówienia.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze Produktu, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Produktu.
 10. Dostawa Produktu dostępna jest jedynie na obszarze dowozu Produktów przez daną Restaurację, wskazanym każdorazowo przy danej Restauracji.
 11. .Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 12. Restauracje udostępniają następujące sposoby dostawy:
  1. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w wybranej Restauracji (odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny).
  2. Dowóz za pomocą kierowców danych Restauracji.
 13. Termin dostawy Produktu do Klienta jest każdorazowo podany po złożeniu Zamówienia, przy czym nie może on przekroczyć 4h od chwili złożenia Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności kartą płatniczą lub płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 14. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym Klientowi po złożeniu Zamówienia, przy czym nie może on być dłuższy jak 4h. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę w formie sms oraz za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności kartą płatniczą lub płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6) KONTAKT Z ZJEMY.CO

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@zjemy.co) oraz poczta tradycyjna (Złotniki 11 99-205 Dalików), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Zjemy.co. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE ZJEMY.CO

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowegomogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@zjemy.co
 2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji:
  (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  (2) Państwa roszczenie; oraz
  (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Z zastrzeżeniem pkt8 ppkt 9 niniejszego Regulaminu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem następujących kosztów:
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą
 2. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Złotniki 11 99-205 Dalików lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zjemy.co
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Złotniki 11 99-205 Dalików.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów(1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentemprzesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentemna czas trwania weryfikacji.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentemtylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

10) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Dokonując rejestracji w serwisie zjemy.co, Użytkownikwyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z PolitykąOchrony Prywatności platformy oraz RODO (więcej o RODO, w zakładce RODO) -Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także ustawąz dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymizmianami.

2.     W momencierejestracji w serwisie zjemy.co Użytkownik wyraża zgodę, aby jegodane osobowe zostały utrwalone i gromadzone przez PPHU WOJTEX WojciechGoduński, który jest równocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych,przetwarzanych i gromadzonych w związku z procesem rejestracji Użytkowników,jak również w związku z korzystaniem z usług serwisu zjemy.co. Warunkiemrejestracji w serwisie oraz warunkiem korzystania z usług serwisu zjemy.co jestpodanie danych osobowych przez Użytkownika.

3.     Administrator Danych wyjaśniaoraz informuje, że dane osobowe są wykorzystywane tylko w celach związanych zrejestracją Użytkowników w serwisie oraz w celu zapewnienia możliwościkorzystania z usług oferowanych przez serwis  wyłącznie w celachzwiązanych z obsługą zamówień jedzenia, a Użytkownik wyraża na to zgodę.

4.     AdministratorDanych wskazuje, że dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do innychpodmiotów jeżeli będzie to niezbędne do realizacji usług świadczonych przezserwis zjemy.co, na co Użytkownik wyraża zgodę.

5.     KażdyUżytkownik jest uprawniony do weryfikacji swoich danych osobowych, ichsprawdzenia oraz zobowiązany jest do ich aktualizacji jeżeli wcześniej podanedane uległy modyfikacji. 

 

12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Zjemy.co zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmian lub dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.